Su-Shee's Chuck Norris Fact #7 - Fortune

Su-Shee's Chuck Norris Fact #7

Chuck Norris doesn't make mistakes. (Su-Shee)

He corrects God. (Shlomi Fish)

Author Su-Shee and Shlomi Fish
Work Chuck Norris Facts by Shlomi Fish and Friends