מבוא ללינוקסחלון הפקודות של לינוקסמחזור הפקודה

4.3. מחזור הפקודה

shlomi:~$ ls
apps   cddb    Download   mail    nsmail     smart-link.txt~
Arcs   CD-Writing GNUstep    Mail    progs      tmp
autosave conf    index.html  Music   Projects    To_Send
Backup  Desktop   ip-noise.fig Nautilus  Rpms      Xrootenv.0
bin    Docs    links     nohup.out smart-link.txt
shlomi:~$ pwd
/home/shlomi
shlomi:~$ cd Download/
shlomi:~/Download$ ls
Arcs Docs From_Win Images unpack
shlomi:~/Download$ echo Something
Something
shlomi:~/Download$ cd ..
shlomi:~$ exit

Written by Shlomi Fish