מבחן יואלמבחן יואלהאם מועמדים לעבודה כותבים קוד בזמן הראיון?

2.11. האם מועמדים לעבודה כותבים קוד בזמן הראיון?


Written by Shlomi Fish